Pali-english check please

Explore the ancient language of the Tipitaka and Theravāda commentaries

Moderator: Mahavihara moderator

Post Reply
User avatar
Cittasanto
Posts: 6530
Joined: Tue Dec 30, 2008 10:31 pm
Location: Ellan Vannin
Contact:

Pali-english check please

Post by Cittasanto » Fri Jan 08, 2010 10:45 pm

got two suttas which I have put the English translation with the pali (as close as I could get without translating them myself) could someone please check just to make sure I have them corresponding correctly please.

Thanks
(Mahàcunda suttaü)
46. Evaü me sutaü ekaü samayaü àyasmà mahàcundo cetãsu viharati sahajàtiyaü. 2 Tatra kho àyasmà mahàcundo bhikkhå àmantesi: "àvuso bhikkhavo"ti. 3 "âvuso"ti kho te bhikkhå àyasmato mahà cundassa paccassosuü. âyasmà mahàcundo etadavoca:
005.04. I heard thus. At one time venerable Mahacunda was living in Ceti, in his native place and venerable Mahacunda addressed the bhikkhus:

(1) Idhàvuso dhammayogà bhikkhå jhàyãbhikkhå apasàdenti: ime pana"jhàyinomhà jhàyinombhà, ti jhàyanti, pajjhàyanti, 4 kiü hime jhàyanti, 5 kintime jhàyanti, kathaü hime6 jhàyantã"ti. Tattha dhammayogà ca bhikkhå nappasãdanti, jhàyã ca bhikkhå nappasãdanti, na ca bahujanahitàya pañipannà honti bahujanasukhàya, bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü.
Friends, the bhikkhus, who study the Teaching depreciate the bhikkhus who develop the mind to higher states. `These say, we raise the mind to a higher state. They concentrate, what do they concentrate and how do they concentrate?' By that the bhikkhus studying the Teaching are displeased and the bhikkhus raising the mind to a higher state are displeased. It is not for the good and pleasantness of many, not for the welfare and happiness of gods and men.

1. Sukhajãviti machasaü 2. Sayaüjàtiyaü machasaü, sa¤jàtiyaü syà 3. Bhikkhaveti machasaü 4. Nijjhàyanti avajjhàyanti machasaü 5. Kimimejhàyanti machasaü. 6. Kathaü ime machasaü.
[BJT Page 124]
(2) Idha panàvuso jhàyã bhikkhu dhammayoge bhikkhu apasàdenti: ime pana "dhammayogamhà dhammayogamhà"ti uddhatà unnalà capalà mukharà vikiõõavàcà muññhassatã asampajànà asamàhità vibbhantacittà pàkatindriyà. Kiü hime dhammayogà, kintime dhammeyogà, kathaü hime1 dhammayogàti? Tattha jhàyã ca bhikkhå nappasãdanti, dhammayogà ca bhikkhå nappasãdanti, na ca bahujanahitàya pañipannà honti bahujanasukhàya, bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü.
Friends, the bhikkhus, who raise the mind to a higher state depreciate the bhikkhus who study the Teaching `These say, we study the Teaching, they are unbalanced, haughty, wavering, talkative, with loose talk, without mindful awareness, not concentrating scatter brained and with uncontrolled mental faculties. What Teaching do they study and how do they study?' By that the bhikkhus raising their minds to higher states are displeased and the bhikkhus studying the Teaching are displeased. It is not for the good and pleasantness of many, not for the welfare and happiness of gods and men.
(3) Idha panàvuso dhammayogà bhikkhå dhammayogànaüyeva bhikkhånaü vaõõaü bhàsanti, no jhàyãnaü bhikkhånaü vaõõaü bhàsanti. Tattha dhammayogà ca [PTS Page 356] bhikkhå nappasãdanti, jhàyi ca bhikkhå nappasãdanti, na ca bahujanahitàya pañipannà honti bahujanasukhàya, bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü.
Here, bhikkhus, the bhikkhus studying the Teaching praise the bhikkhus studying the Teaching and does not praise the bhikkhus raising the mind to a higher degree By that the bhikkhus studying the Teaching are displeased and the bhikkhus raising the mind to a higher state are displeased. It is not for the good and pleasantness of many, not for the welfare and happiness of gods and men.

(4) Idha panàvuso jhàyã bhikkhå jhàyãnaü yeva bhikkhånaü vaõõaü bhàsanti no dhammayogànaü bhikkhånaü vaõõaü bhàsanti. Tattha jhàyã ca bhikkhå nappasãdanti, dhammayogà ca bhikkhå nappasãdanti, na ca bahujanahitàya pañipañipannà honti bahujanasukhàya, sukhàya, bahuno janassa atthàya hitàya sukhàya devamanussànaü.
Here, bhikkhus, the bhikkhus raising the mind to a higher degree praise the bhikkhus raising the mind to a higher degree and does not praise the bhikkhus studying the Teaching. By that the bhikkhus raising the mind to a higher degree are displeased and the bhikkhus studying the Teaching are displeased. It is not for the good and pleasantness of many, not for the welfare and happiness of gods and men.

(5) Tasmàtihàvuso evaü sikkhitabbaü: dhammayogà samànà jhàyãnaü bhikkhånaü vaõõaü bhàsissàmàti. Evaü hi vo àvuso sikkhitabbaü. Taü kissa hetu. Acchariyà hete àvuso puggalà dullabhà lokasmiü, ye amataü dhàtuü kàyena phåsitvà2 viharanti.
Therefore, friends, you should train in this manner.:
We who study the Teaching will praise the bhikkhus that raise the mind to a higher degree. What is the reason?
Friends, it is surprising and rare to find persons in the world, who abide experiencing the deathless element with the body. Therefore you should train thus:

(6) Tasmàtihàvuso evaü sikkhitabbaü: jhàyã samànà dhammayogànaü bhikkhånaü vaõõaü bhàsissàmàti. Evaü hi vo àvuso sikkhitabbaü. Taü kissa hetu: acchariyà hete àvuso puggalà dullabhà lokasmiü, ye gambhãraü atthapadaü pa¤¤àya ativijjha passantãti.
We who raise the mind to a higher degree should praise the bhikkhus studying the Teaching. What is the reason? It is surprising and rare to find persons who understand the deep meanings in the Teaching and penetratingly see it with wisdom.
9. Bhikkhunisuttaü Ý To a bhikkhuni
(Bhikkhunãsuttaü)
9. Ekaü samayaü àyasmà ànando kosambiyaü viharati ghositàràme. Atha kho a¤¤atarà bhikkhunã a¤¤ataraü purisaü àmantesi: ehi tvaü ambho purisa, yena ayyo ànando tenupasaïkama, upasaïkamitvà mama vacanena ayyassa ànandassa pàde sirasà vanda, itthannàmà bhante bhikkhunã àbàdhikinã dukkhità bàëhagilànà, sà ayyassa ànandassa pàde sirasà vandatãti evaü ca vadehi: sàdhu kira bhante ayyo ànando yena bhikkhunåpassayo yena sà bhikkhunã tenupasaïkamatu anukampaü upàdàyàti.
016.09. At one time venerable ânanda was abiding in Ghosita's monastery in Kosambi. A certain bhikkhuni addressed a certain man: Good one, approach venerable ânanda and in my words, worship venerable ânanda with your head at his feet and tell him: Venerable sir, the bhikkhuni of this name is gravely ill, is in unpleasantness. She worships the feet of venerable ânanda. It is good if venerable ânanda could approach the monastery of the bhikkhunis, and approach her out of compassion.

Evaü ayyeti kho so puriso tassà bhikkhuniyà pañissutvà yenàyasmà ànando tenupasaïkami. Upasaïkamitvà [PTS Page 145] [\q 145/] àyasmantaü ànandaü abhivàdetvà ekamantaü nisãdi. Ekamantaü nisinno kho so puriso àyasmantaü ànandaü etadavoca:
He agreed, to do the words of that bhikkhuni, approached venerable ânanda, worshipped, sat on a side and said to venerable ânanda: Venerable sir, the bhikkhuni of this name is gravely ill, is in unpleasantness. She worships the feet of venerable ânanda. It is good if venerable ânanda could approach the monastery of the bhikkhunis, and approach her out of compassion. Venerable ânanda, accepted the message in silence.

Itthannàmà bhante bhikkhunã àbàdhikinã dukkhità bàëhagilànà, sà àyasmato ànandassa pàde sirasà vandati, evaü ca vadeti: sàdhu kira bhante àyasmà ànando yena bhikkhunåpassayo yena sà bhikkhunã tenupasaïkamatu anukampaü upàdàyàti.
Venerable ânanda, put on robes and taking bowl and robes approached the monastery of the bhikkhunis. That bhikkhuni seeing venerable ânanda coming in the distance, covering herself together with the head, lay on her bed. Venerable ânanda approached that bhikkhuni, sat on the prepared seat and said:

Adhivàsesi kho àyasmà ànando tuõhãbhàvena. Atha kho àyasmà ànando nivàsetvà pattacãvaraü àdàya yena bhikkhunåpassayo tenupasaïkami addasà kho sà bhikkhunã àyasmantaü ànandaü dåratova àgacchantaü. Disvà sasãsaü pàrupitvà ma¤cake nipajji. Atha kho àyasmà ànando yena sà bhikkhunã tenupasaïkami. Upasaïkamitvà pa¤¤atte àsane nisãdi. Nisajja kho àyasmà ànando taü bhikkhuniü etadavoca:
Sister, this body is produced from food and relying on food, food should be dispelled. Sister, this body is produced from craving and relying on craving, craving should be dispelled. Sister, this body is produced from measuring and relying on measuring, measuring should be dispelled. Sister, this body is produced from sexual intercourse, the bridge for sexual intercourse should be broken down. Said The Blessed One.

âhàrasambhåto ayaü bhagini kàyo. âhàraü nissàya àhàro pahàtabbo. Taõhàsambhuto ayaü bhagini.(5) Kàyo taõhaü nissàya taõhà pahàtabbà mànasambhåto ayaü bhagini kàyo. Mànaü nissàya màno pahàtabbo. Methuna sambhåto ayaü bhagini kàyo. Methune ca setughàto.(6) Vutto bhagavatà.

[BJT Page 282] [\x 282/]
"âhàrasambhåto ayaü bhagini kàyo, àhàraü nissàya àhàro pahàtabbo"ti iti kho panetaü vuttaü ki¤cetaü pañicca vuttaü? Idha pana bhagini bhikkhu pañisaïkhàyoniso àhàraü àhàreti: neva davàya na madàya na maõóanàya na vibhåsanàya yàvadeva imassa kàyassa ñhitiyà yàpanàya vihiüsåparatiyà brahmacariyànuggahàya, iti puràõaü ca vedanaü pañihaïkhàmi, navaü ca vedanaü na uppàdessàmi, yàtrà ca me bhavissati anavajjatà ca phàsuvihàro càti. So aparena samayena àhàraü nissàya àhàraü pajahati. "âhàrasambhåto ayaü bhagini kàyo, àhàraü nissàya àhàro pahàtabbo" ti iti yantaü vuttaü idametaü pañicca vuttaü.
Sister, it was said, this body is produced from food and relying on food, food should be dispelled. Why was it said so? Here, sister, food should be taken wisely thinking. It is not for play, intoxication, decoration or to look beautiful. It is taken to uphold the body, without greed for soups, as a help to lead the holy life. Thus I destroy the earlier feelings and do not arouse any new. May there be no faults, for my comfortable abiding In the meantime relying on food he dispels food. If it was said this body is produced from food, relying on food, food should be dispelled it was said on account of this.

"Taõhàsambhuto ayaü bhagini kàyo, taõhaü nissàya taõhà pahàtabbà" ti iti kho panetaü.(7) Vuttaü. Ki¤cetaü
[PTS Page 146] [\q 146/] pañicca vuttaü? Idha bhagini bhikkhu suõàti itthannàmo kira bhikkhu àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharatãti. Tassa evaü hoti: kudassunàma ahampi àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharissàmãti. So aparena samayena taõhaü nissàya taõhaü pajahati, "taõhàsambhuto ayaü bhagini kàyo, taõhaü nissàya taõhà pahàtabbà" ti iti yantaü vuttaü, idametaü pañicca vuttaü.
Sister, it was said, this body is produced from craving and relying on craving, craving should be dispelled. Why was it said so? Here, sister, the bhikkhu hears, the bhikkhu of this name has destroyed desires, has released the mind from desires and released through wisdom here and now abides having realized by himself. Then it occurs to him: When will I destroy desires, release my mind from desires and released through wisdom here and now abide having realized by myself. In the meantime relying on craving he dispels craving. If it was said this body is produced from craving and relying on craving, craving should be dispelled, it was said on account of this.

"Mànasambhåto ayaü bhagini kàyo, mànaü nissàya màno pahàtabbo" ti. Iti kho panetaü vuttaü. Ki¤cetaü pañicca vuttaü? Idha bhagini bhikkhu suõàti itthannàmo kira bhikkhu àsavànaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharatãti. Tassa evaü hoti: so hi nàma àyasmà àsavànaü khayà anàsavaü cetovimuttiü pa¤¤àvimuttiü diññheva dhamme sayaü abhi¤¤à sacchikatvà upasampajja viharati, kimaïgapanàhanti. So aparena samayena mànaü nissàya mànaü pajahati. "Mànasambhåto ayaü bhagini kàyo, mànaü nissàya màno pahàtabbo" ti, iti yantaü vuttaü idametaü pañicca vuttaü.
Sister, it was said this body is produced from measuring and relying on measuring, measuring should be dispelled. Why was it said so? Here, sister the bhikkhu hears the bhikkhu of this name has destroyed desires, ... re ... abides having realized by himself. It occurs to him, the venerable one of this name has destroyed desires ... re ... and abides here and now by himself having realized. Why should not I? In the meantime he dispels measuring relying on measuring. If it was said this body is produced from measuring and relying on measuring, measuring should be dispelled, it was said on account of this.

"Methunasambhåto ayaü bhagini kàyo, methune ca setughàto vutto bhagavatà" ti.
Sister, this body is produced from sexual intercourse, the bridge for sexual intercourse should be broken down. Said The Blessed One.

Atha kho sà bhikkhunã ma¤cà uññhahitvà ekaüsaü uttaràsaïgaü karitvà àyasmato ànandassa pàdesu sirasà nipatitvà àyasmantaü ànandaü etadavoca: accayo maü bhante accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathà akusalaü yàhaü evamakàsiü. Tassà me bhante ayyo ànando accayaü accayato patigaõhàtu àyatiü saüvaràyàti.
Then that bhikkhuni got down from her bed worshipped the feet of venerable ânanda and said:
Venerable sir, pardon me I have done an offence owing to foolishness, delusion and demerit. Venerable sir, pardon me, it is for future restraint.

Taggha taü bhagini accayo accagamà yathàbàlaü yathàmåëhaü yathàakusalaü yà tvaü evamakàsi. Yato ca kho tvaü bhagini accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikarosi, taü te mayaü patigaõhàma. Vuddhi hesà bhagini ariyassa vinaye yà accayaü accayato disvà yathàdhammaü pañikaroti. âyatiü saüvaraü àpajjatãti.
[BJT Page 284] [\x 284/]
Sister, there, it is an offence owing to foolishness, delusion and demerit. As you see your offence and ask pardon according to the Teaching, we accept and grant you pardon. It is growth in the discipline of the noble ones to see the offence and ask for pardon according to the Teaching for future restraint.
Blog, Suttas, Aj Chah, Facebook.

He who knows only his own side of the case knows little of that. His reasons may be good, and no one may have been able to refute them.
But if he is equally unable to refute the reasons on the opposite side, if he does not so much as know what they are, he has no ground for preferring either opinion …
...
He must be able to hear them from persons who actually believe them … he must know them in their most plausible and persuasive form.
John Stuart Mill

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests